Národný projekt „Podpora integračných podnikov“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 24.9.2019 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov, ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku v rámci národného projektu „Podpora integračných podnikov“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Integračné podniky si môžu v prípade záujmu predkladať žiadosti o poskytnutie príspevkov v rámci oprávneného územia národného projektu (územie SR mimo BSK)  na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou prostredníctvom dvoch opatrení:

Opatrenie 1 – Poskytovanie príspevku integračnému podniku podľa § 53f zákona o službách zamestnanosti – pozri prílohy k Opatreniu 1.

Opatrenie 2 – Poskytovanie kompenzačného príspevku integračnému podniku podľa § 53g zákona o službách zamestnanosti – pozri prílohy k Opatreniu 2.

Vzhľadom na skutočnosť, že na poskytnutie príspevkov podľa §§ 53f a 53g zákona o službách zamestnanosti je právny nárok, žiadatelia v rámci BSK si môžu taktiež požiadať o poskytnutie príspevkov, ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu, t. z. mimo tohto národného projektu. Žiadosti a prílohy pre BSK je možné nájsť:

Poskytovanie príspevku integračnému podniku podľa § 53f zákona o službách zamestnanosti  pre Bratislavský samosprávny kraj – viac informácií.

Poskytovanie kompenzačného príspevku integračnému podniku podľa § 53g zákona o službách zamestnanosti pre Bratislavský samosprávny kraj – viac informácií.

Zdroj: ÚPSVaR