Pripravujeme národný projekt „Rodová rovnosť na pracovisku“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 aj ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „NP Rodová rovnosť na pracovisku“ s kódom OP ĽZ NP 2019/3.2.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 25.9.2019.

Prioritná os  č. 3 Zamestnanosť

Špecifický cieľ 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ): 613 040,- EUR

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.2.1 vyzvania sú:

  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vo verejnom aj v neverejnom sektore,
  • tvorcovia politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
  • zamestnávatelia, SZČO,
  • poskytovatelia služieb zamestnanosti,
  • výskumné a vzdelávacie inštitúcie,
  • organizácie a inštitúcie venujúce sa rodovej rovnosti,
  • sociálni partneri, odborové organizácie a pod.

 

Cieľom národného projektu je preto pripraviť podpornú platformu pre zavádzanie opatrení v oblasti zosúladenia rodinného a  pracovného života, vrátane rodových auditov u zamestnávateľov v podobe koncepčných dokumentov  s nastavenými podmienkami  po odbornej a metodickej stránke. Realizácia aktivít projektu zvýši všeobecné povedomie o výhodách a možnostiach rozširovania opatrení pre zosúladenie súkromného a pracovného života. Prostredníctvom osvety budú zamestnávatelia disponovať podrobnejšími informáciami o dôležitosti zosúlaďovania súkromného a pracovného života a budú tak motivovanejší svojím zamestnancom poskytovať konkrétne opatrenia pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života.

Oprávnený typ aktivít – projekt bude mať jednu hlavnú aktivitu „Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života“, ktorá bude rozdelená do nasledovných troch podaktivít, podľa oblastí zamerania: Podaktivita 1.1- Vytvorenie a implementácia koncepčných materiálov na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života na trhu práce, Podaktivita 1.2 – Zavedenie systému hodnotenia zosúladenia rodinného a pracovného života a rodovej rovnosti v podnikoch, Podaktivita 1.3 – Mediálna kampaň a osveta. Oprávnená aktivita  je v rámci celého Slovenska, bude teda využívaná aj pre viac rozvinutý región a  menej rozvinutý región.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  30 mesiacov.

Zdroj: OP ĽZ