Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia otvára nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI

Karpatská nadácia prostredníctvom svojich aktivít mapujúcich potreby regiónu východného Slovenska už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Priepasť medzi kvalitou absolventov a očakávaniami pracovného trhu vrátane zamestnávateľov je alarmujúca. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programu – Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne. Preto otvárame nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI a spúšťame prvú výzvu.

Veríme, že základné školy v regióne takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, naštartujú tak potrebný a neodkladný proces premeny na školu zameranú na budúcnosť.

Zároveň plánujeme spustiť program zameraný priamo na učiteľov a učiteľky – UČITEĽ BUDÚCNOSTI. Viac informácii o tomto programe, ako aj o možnostiach získania financií cez plánovanú grantovú výzvu, sa dozviete na podujatí Škola budúcnosti, ktoré sa uskutoční 1.10.2019 o 15:00 v priestoroch Experience Lab, Cassovar Business Center, Žriedlova 13, Košice.

Program ŠKOLA BUDÚCNOSTI

Čo program podporuje?

Program podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne elementy v rôznych oblastiach.

Ciele výzvy programu ŠKOLA BUDÚCNOSTI:

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Podporiť inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
  • Podporiť angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu T-Systems Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

 

Podporené školy/mimovládne organizácie okrem finančnej podpory na implementáciu projektu získajú:

  • dobrovoľnícku podporu a pomoc – pomoc poskytnutá zo strany zamestnancov firmy v najrôznejších oblastiach súvisiacich s prípravou samotných projektov, ich implementáciou, zlepšovaním či rozširovaním a multiplikáciou.
  • technickú asistenciu a networking – priebežná pomoc nadácie subjektom implementujúcim granty, podpora pri aktivitách najmä formou konzultácií s nadáciou a priestor pre výmenu skúseností a dobrej praxe.

 

Kto môže o grant požiadať?

Základné školy a mimovládne organizácie, so sídlom na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj).

Maximálna výška grantu na projekt je 3 000 EUR, a celkovo fond prerozdelí 25 000 EUR.

Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 1. februára do 15. októbra 2020.

Výzva je otvorená od 16. septembra do 22. novembra 2019. Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v piatok 22. novembra 2019.

Viac informácii o výzve nájdete tu =>

Podať žiadosť

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 18. novembra 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055/622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

Zdroj: Karpatská nadácia