Pozvánka na konferenciu ZMENA KLÍMY 2019

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 – VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční 13. – 15. novembra v Bratislave.

Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Zámerom konferencie je prizvať do rokovacej sály zástupcov skupín spoločnosti, vrátane podnikateľského sektora, ktorých spolupráca a vzájomná informovanosť je nevyhnutná pre prijatie, koordináciu a manažment realizácie mitigačných i adaptačných opatrení.

Konferencia bude realizovaná prednáškovými blokmi, súvisiacimi panelovými diskusiami, zabezpečená bude posterová sekcia a tematická exkurzia.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

  • Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
  • Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
  • Podpora samospráv v realizácii opatrení
  • Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
  • Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
  • Dobré príklady a skúsenosti z praxe

Prihlásiť sa na konferenciu môžete prostredníctvom online formulára: http://climate-change.sazp.sk/prihlaska-a-registracia/

Viac informácií nájdete na http://climate-change.sazp.sk/.

Zdroj: MŽP SR