3. výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v roku 2020

Dňa 1. augusta 2019 zverejnil Okresný úrad Svidník (ďalej len „OÚ SK“) na svojej webovej stránke 3. výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v roku 2020 (ďalej len „výzva“).

Prioritnými oblasťami a opatreniami Akčného plánu rozvoja okresu Svidník (ďalej len „AP“), v rámci ktorých môžu oprávnení predkladatelia predkladať svoje projekty na rok 2020, sú:

Prioritná oblasť B. Podnikanie a viac pracovných miest:

B.1 Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach (podpora mladých, malých a stredných farmárov)

B.2 Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, energetike, službách a cestovnom ruchu

B.3 Podpora vhodných lokalít pre investorov

B.4 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti

B.5 Vytvorenie podmienok na podporu regionálnych produktov

Prioritná oblasť C. Vzdelávanie, flexibilita a kariéra:

C.2 Podpora rozvoja kvalifikácie reagujúcej na potreby trhu práce

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam, opatreniam a aktivitám sú dostupné v aktuálnej verzii Akčného plánu rozvoja okresu Svidník v znení dodatku č. 2, ktorý je zverejnený na webovej stránke OÚ SK: www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-svidnik

Oprávnenými predkladateľmi projektov sú v zmysle Čl. I § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné subjekty (ďalej len „žiadateľ“):

  • subjekty územnej spolupráce – regionálna rozvojová agentúra, slovenská časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, obec, vyšší územný celok,
  • iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia.

 

Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (ďalej len „žiadosť“) zverejnenom na webovej stránke OÚ SK.

Žiadosti je možné podávať v termíne od 01.08.2019 do 30.08.2019 (vrátane).

Žiadateľ má právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník (CPRROS, n.o.), ktoré sídli vo Svidníku v budove Kina Dukla na Ul. Sov. hrdinov 354, vchod z boku z ľavej strany z ulice Bardejovskej. Bližšie informácie o činnosti CPRROS, n.o. a kontaktoch na zamestnancov nájdete na webovej stránke www.okressvidnik.sk

Všetky potrebné dokumenty vrátane výzvy a bližšie informácie sú zverejnené na stránke OÚ SK: www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-svidnik. Informácie o procese podávania a registrácie jednotlivých žiadostí, ako aj o predkladaní návrhov aktivít na rok 2020, je možné získať u zamestnankyne organizačného odboru OÚ Svidník: Bc. Zuzana Adamčíková, tel.: 054 7863 135, email: zuzana.adamcikova2@minv.sk.

 

Dokumenty na stiahnutie: