ÚVO: Balík zmien v obstarávaní sa týka aj majetkového prepojenia

Opatrenia k environmentálnemu aspektu obstarávania, majetkovému prepojeniu osôb či zneužívaniu opravných prostriedkov sú súčasťou balíka zmien v návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré v pondelok 1.7.2019 predstavil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predseda úradu Miroslav Hlivák zdôraznil, že zmeny vychádzajú aj z aktuálnych potrieb aplikačnej praxe. Od 1. januára platí veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá splnila podľa slov Hliváka svoj cieľ, obstarávanie je rýchlejšie a jednoduchšie. Pripravená novela by mala ísť do medzirezortného pripomienkového konania v nasledujúcich dňoch.

K environmentálnym aspektom obstarávania patria napríklad znižovanie znečistenia ovzdušia, vôd a pôdy, ochrana lesov, recyklácia využívaných materiálov, využívanie obnoviteľných zdrojov a ďalšie. „Zavádzame možnosť, aby sa vo verejných nákupoch zohľadnil vplyv na životné prostredie. Prvýkrát sme definovali, čo sa rozumie pod týmto aspektom,“ uviedol Hlivák s tým, že obstarávateľ bude musieť aspekt zdôvodniť.

Úrad pripravil novú úpravu, ktorá sa týka účasti majetkovo prepojených osôb v obstarávaní. Dáva možnosť obstarávateľovi, ak má dôvodné podozrenie, že hospodárske subjekty uzavreli dohodu, ktorá narúša alebo obmedzuje hospodársku súťaž, vylúčiť takýchto uchádzačov. Ďalšou možnosťou pre obstarávateľa je, že ak napríklad Protimonopolný úrad SR rozhodne o porušení práva, aby mal možnosť odstúpiť od takejto zmluvy. „Máme zákonnú možnosť, ktorá hovorí o povinnosti uviesť v ponuke, kto ju vypracoval,“ pripomenul predseda ÚVO s tým, že o opatreniach komunikovali s Európskou komisiou.

V súvislosti s uplatnením opravných prostriedkov povedal, že ak do obstarávania vstúpi konzorcium, tak len ono bude môcť podávať námietku, nie jeho člen. Ďalšie opatrenia sa týkajú zloženia, prepadnutia a nezloženia kaucie v súvislosti s podaním námietky alebo odvolania. Ak hospodársky subjekt podá zjavne neodôvodnené námietky alebo odvolanie, tak ÚVO zastaví konanie.

Ďalšími okruhmi novely sú predĺženie povinného uchovávania dokumentácie ak trvanie zmluvy presiahne desať rokov, regulácia elektronických nástrojov na elektronickú komunikáciu v obstarávaní, úprava dohľadu nad verejným obstarávaní a možnosť obmedzenia prístupu subjektov z tretích krajín do verejného obstarávania v podmienkach SR.

Zdroj: ÚVO