Informácia o čerpaní fondov EÚ k 30.6.2019

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 782,91 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 30.6.2019 schválené prostriedky vo výške 3 127,96 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 22,69%.

K 31.12.2019 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 411,01 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 30.6.2019 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 679,72 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2019 je k 30.6.2019 splnený pre 4 operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III.

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 30.6.2019 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 30.6.2019 v prílohe č. 2.

Dokumenty nájdete na stránke MF SR.