ÚPVII organizoval pracovné stretnutie centier podpory k monitoringu čerpania RP

Odbor podpory regionálneho rozvoja zorganizoval dňa 3.7.2019 pracovné stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Predmetom stretnutia bol monitoring čerpania regionálneho príspevku a porovnanie úspešnosti čerpania jednotlivých okresov s cieľom poukázania na jeho zefektívnenie.

Na stretnutí boli riaditelia okrem iného informovaní aj o vládou schválenom návrhu zmien ročných priorít na rok 2019, najčastejších pochybeniach pri tvorbe žiadostí o RP, lehotách na predkladanie dokumentácie verejného obstarávania a potrebe zabezpečenia publicity realizovaných projektov financovaných z regionálneho príspevku. Stretnutia sa budú pravidelne opakovať s cieľom zabezpečenia informovanosti v okresoch a zvýšenia čerpania regionálneho príspevku.

Zdroj: ÚPVII – Podpora NRO