Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis, DM – 6/2019), vyhlasuje

výzvu

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Cieľom je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Oprávnení žiadatelia v rámci tejto výzvy sú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Dátum uzavretia výzvy je 1. október 2019.

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke MH SR.