Stratégia rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník sa dočkala verejnej prezentácie

CPRROS predstavilo významnú úlohu Akčného plánu

Jednou z úloh Akčného plánu rozvoja okresu Svidník na roky 2016 – 2020 bolo vypracovanie Stratégie rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník. Túto úlohu sa podarilo zvládnuť v roku 2018. Jej verejné predstavenie zorganizovalo formou workshopu Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 18. júna 2019 v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku.

Stratégia obsahuje identifikáciu, návrhy a nástroje, ktoré si vyžadujú aj finančné krytie. Stratégia hodnotí stav, navrhuje riešenia a nástroje, poukazuje na slabé a silné stránky potenciálu okresu a v neposlednom rade poukazuje aj na potrebu oveľa vyšších finančných prostriedkov akými momentálne disponuje okres v rámci jednotlivých opatrení Akčného plánu. Stratégia rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu má byť odrazovým a základným dokumentom pre mestá, obce, MAS a štátnu správu prostredníctvom Okresného úradu. Jej osvojením a postupným napĺňaním zámerov v nej obsiahnutých, je možné posunúť cestovný ruch na kvalitatívne vyššiu úroveň. Ak sa stane oficiálne prijatým dokumentom, možno sa o ňu oprieť pri čerpaní finančných prostriedkov formou EŠIF-ov, dotácií, grantov a príspevkov. Oficiálnym konzultantom a oponentom Stratégie bola Iveta Niňajová z Úradu vlády Slovenskej republiky.

Celá prezentácia bola rozdelená do 5 tematických celkov, ktoré predstavili odborníci podieľajúci sa aj na jej príprave a vypracovaní. Časť č. 1 s názvom „Stratégia CR a cykloturistiky v okrese Svidník ako nástroj využitia potenciálu CR progresívnymi inovatívnymi metódami“ viedol Ľubomír Filo, riaditeľ neziskovej organizácie Vidiek, s.r.o. Giraltovce. Časť č. 2 „Cykloturistika ako produkt zabezpečujúci konkurencieschopnosť okresu v destináciách CR v domácom i prihraničnom CR“ prezentoval Matúš Goga z Prešovského samosprávneho kraja. Časť č. 3 s názvom „Vidiecky turizmus a agroturistika a využitie jeho potenciálu z pohľadu strategického riadenia okresu Svidník“ podrobne predstavil Peter Gallo z katedry manažmentu Prešovskej univerzity. Časti č. 4 „Zámerom rozvoja prírodného Dukelského bojiska pre produkty CR“ sa venoval dlhoročný riaditeľ Dukelského múzea vo Svidníku Jozef Rodák. Poslednou časťou podujatia bola téma „Duchovná obroda a náboženský turizmus v drevených skvostoch architektúry na Karpatskej drevenej ceste“, ktorú prezentoval Anna Mackaničová, sprievodkyňa, obec Hervartov. Ako uviedol Peter Gallo, Stratégia rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník sa má stať spolu s vypracovanou stratégiou vranovského regiónu súčasťou širšieho koncepčného materiálu cestovného ruchu PSK.

Takmer 80 účastníkov podujatia zainteresovaných v cestovnom ruchu zo samospráv i podnikateľských subjektov si vymieňalo informácie a skúsenosti súvisiace s rozvojom tohto segmentu v okrese Svidník. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. je do konca roka 2020 pripravené metodicky a odborne pomôcť subjektom v CR, ktoré chcú svoje projektové zámery uviesť do praxe.

Poďakovanie za vysokú úroveň podujatia patrí vedeniu Spojenej školy vo Svidníku, ktorá zabezpečila priestormi a cateringom toto podujatie a spestrila podujatie vystúpením folklórneho súboru Slniečko.

(cprros)

Podduklianske novinky č. 26 vydané 24.06.2019 (str. 7)