NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 3 „Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 12.6.2019 bolo zverejnené aktualizované „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest na samozamestnanie UoZ“ v rámci NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 3 „Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe“, v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnené územie: Počas celej doby trvania projektu bude jeho realizácia prebiehať v okresoch, ktoré sú a budú počas implementácie NP zaradené medzi najmenej rozvinuté okresy v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (SZČ môže meniť sídlo prevádzky v rámci oprávneného územia.)

Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti / znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, evidovaní v rámci oprávneného územia. Odsúhlasenie vhodného UoZ/ZUoZ je v kompetencii príslušného úradu.

Úrad poskytne finančný príspevok na samozamestnanie UoZ/ZUoZ, ktorí budú ako SZČO prevádzkovať SZČ v rôznych odvetviach. Pracovné miesto na samozamestnanie môže UoZ vytvoriť aj v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby.

Pre účely opatrenia sa za SZČO považujú osoby, ktoré budú prevádzkovať SZČ v zmysle § 5 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, napr. v zmysle zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostníci), zákona č. 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov (samostatne hospodáriaci roľníci) a v zmysle osobitných predpisov (zdravotnícki pracovníci, finanční agenti, advokáti a pod).

Pre účely opatrenia sa vypúšťajú samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí by svoju činnosť vykonávali na vodných plochách.

Za vytvorenie pracovného miesta sa považuje začatie vykonávania SZČ a jej nepretržité vykonávanie najmenej dva roky.

Podmienkou poskytnutia finančného príspevku je vedenie osobitného účtovníctva na poskytovaný príspevok. Za deň vytvorenia pracovného miesta samozamestnaním sa považuje deň začatia prevádzkovania SZČ v príslušných dokladoch na povolenie prevádzkovania činnosti.

UoZ/ZUoZ, ktorému v minulosti už bol poskytnutý príspevok na SZČ (napr. v zmysle § 49, §57 zákona o službách zamestnanosti, národného projektu Úspešne na trhu práce – aktivita č. 2), úrad môže poskytnúť príspevok na SZČ v rámci tohto opatrenia najskôr po uplynutí štyroch rokov od začatia posledného prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý finančný príspevok.

Maximálna výška finančného príspevku je 5 600 €. Dohodnutá výška finančného príspevku sa po celú dobu trvania záväzku v zmysle dohody o poskytnutí finančného príspevku počas realizácie projektu nebude meniť.

Spôsob financovania opatrenia: formou finančného príspevku na úhradu nákladov súvisiacich so SZČ na úhradu preukázateľných oprávnených výdavkov, pričom sa príspevok poskytuje v dvoch samostatných častiach tak, že vyplatenie druhej (ďalšej časti) je podmienené predložením dokladov o použití prvej časti príspevku a správy o prevádzkovaní SZČ.

Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, sú pomocou poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci DM 16/2014 v platnom znení a Schémy DM č. 7/2015 v platnom znení.

Poľnohospodárskou prvovýrobou v zmysle „Schémy de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. 7/2015 v platnom znení“ sa rozumejú činnosti súvisiace s výrobou výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve (rastlinná a živočíšna prvovýroba). „Poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky vymenované v prílohe I k zmluve s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry, uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1379/2013.

Odkaz na schémy pomoci: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/

Odkaz na Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odkaz na Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj a bližšie info: ÚPSVR