NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 2 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 1.1.2019 bolo zverejnené aktualizované „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ“ v rámci NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 2 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“, v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnené územie: Počas celej doby trvania projektu bude jeho realizácia prebiehať v okresoch, ktoré sú a budú počas implementácie NP zaradené medzi najmenej rozvinuté okresy v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti / znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, evidovaní v rámci oprávneného územia. V záujme splnenia merateľných ukazovateľov aktivity projektu, odsúhlasenie vhodného UoZ/ZUoZ je v kompetencii príslušného úradu.

Úrad poskytne finančný príspevok vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania užívateľovi – verejnému zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru UoZ/ZUoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času na určitú dobu (3 mesiace, 4 mesiace, 5 mesiacov, 6 mesiacov, 7 mesiacov, 8 mesiacov, 9 mesiacov, 10 mesiacov, 11 mesiacov, 12 mesiacov) alebo na neurčitý čas, minimálne 3 mesiace.

Povinná doba trvania pracovného miesta je najmenej 3 mesiace. Finančný príspevok sa poskytuje v závislosti od dohodnutej doby trvania pracovného pomeru, najviac počas 12 mesiacov. Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávateľ povinný podporované miesto udržať.

Oprávnenými žiadateľmi (zamestnávateľmi) sú:

  • obec alebo samosprávny kraj (ďalej len „VÚC“),
  • rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo VÚC,
  • rozpočtová alebo príspevková organizácia pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva, meliorácií, lesného hospodárstva, spravovania národných parkov,
  • občianske združenie, nadácia, nezisková organizácie poskytujúca verejnoprospešné služby, neinvestičný fond, zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti alebo Červený kríž,
  • iná právnická osoba, ktorá vykonáva oprávnené činnosti vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

Oprávneným žiadateľom je aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a chce prijať do pracovného pomeru UoZ/ZUoZ z oprávnenej cieľovej skupiny a za týmto účelom požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 zákona o službách zamestnanosti a podá si nahlášku voľného pracovného miesta na príslušný úrad v mieste vytvorenia pracovného miesta.

Verejným zamestnávateľom – môže byť aj subjekt, ktorý v rámci svojej činnosti vykonáva hospodársku činnosť, tzn. že ho možno považovať za podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa čl. 107 ods. 1 tejto zmluvy je podnikom každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie, spôsob financovania a bez ohľadu na to, či dosahuje zisk, napr. aj neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, združenia občanov, nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť.

1. Mesačná výška príspevku je 95 % z CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2019 je príspevok najviac vo výške MCCP, t.j. 703,04 Eur.

2. Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním pracovnej činnosti zamestnanca (napr. na pracovné náradie, pracovné pomôcky, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod.) jednorázovo najviac vo výške 5 % CCP, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2019 je to najviac vo výške 66,51 €. Uvedená maximálna výška príspevku je rovnaká pri plnom, ale aj polovičnom pracovnom úväzku. Ak zamestnávateľ poberá tento príspevok na viacerých zamestnancov, je možné ho kumulovať.

Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť (nevalorizuje sa).

Spôsob financovania opatrenia: formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov na základe preukázaných účtovných dokladov dokumentujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, sú pomocou poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci DM 16/2014 v platnom znení, Schémy DM č. 7/2015 v platnom znení a s podmienkami štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v platnom znení „SA.40975 (2015/X)“.

Poľnohospodárskou prvovýrobou v zmysle „Schémy de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. 7/2015 v platnom znení“ sa rozumejú činnosti súvisiace s výrobou výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve (rastlinná a živočíšna prvovýroba). „Poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky vymenované v prílohe I k zmluve s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry, uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1379/2013.

Odkaz na schémy pomoci: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/

Odkaz na Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odkaz na Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj a bližšie info: ÚPSVR