NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 1 „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 1.1.2019 bolo zverejnené aktualizované „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ/znevýhodnených UoZ“ v rámci NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 1 „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ“,  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnené územie: Počas celej doby trvania projektu bude jeho realizácia prebiehať v okresoch, ktoré sú a budú počas implementácie NP zaradené medzi najmenej rozvinuté okresy v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti / znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, evidovaní v rámci oprávneného územia. V záujme splnenia merateľných ukazovateľov aktivity projektu, odsúhlasenie vhodného UoZ/ZUoZ je v kompetencii príslušného úradu.

Úrad poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto UoZ / znevýhodneného UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu určitú, minimálne na 20 mesiacov alebo na neurčitý čas s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 20 mesiacov.

Povinná doba trvania pracovného miesta je najmenej 20 mesiacov, pričom finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi mesačne najviac počas prvých 15 mesiacov. Po uplynutí podpornej doby bude zamestnávateľ povinný podporované miesto udržať po dobu minimálne 5 mesiacov (bez finančného príspevku).

Oprávnenými žiadateľmi sú zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti.

Mesačná výška príspevku je 85 % z CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2019 je príspevok najviac vo výške MCCP, t.j. 703,04 Eur. Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť (nevalorizuje sa).

Spôsob financovania opatrenia: formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov na základe preukázaných účtovných dokladov dokumentujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, sú pomocou poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci DM 16/2014 v platnom znení, Schémy DM č. 7/2015 v platnom znení a s podmienkami štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v platnom znení „SA.40975 (2015/X)“.

Poľnohospodárskou prvovýrobou v zmysle „Schémy de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. 7/2015 v platnom znení“ sa rozumejú činnosti súvisiace s výrobou výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve (rastlinná a živočíšna prvovýroba). „Poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky vymenované v prílohe I k zmluve s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry, uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1379/2013.

Odkaz na schémy pomoci: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/

Odkaz na Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odkaz na Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj a bližšie info: ÚPSVR