Informačný seminár k III. výzve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko – mikroprojekty, os 3

Prešovský samosprávny kraj Vás srdečne pozýva na Informačný seminár k III. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná osi 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania, ktorý sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 10:00 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2).

Program:

  • Registrácia účastníkov 10:00-10:15
  • Otvorenie a privítanie účastníkov 10:15-10:30
  • Prezentácia výzvy a oprávnenosti 10:30-11:30
  • Prezentácia Generátora a Formulára žiadosti o FP 11:30-12:00
  • Diskusia 12:00-13:00
  • Záver 13:00-13:15

Pozvánka

Zdroj: PSK