Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) vyhlasuje „výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“)“.

Kód výzvy: 3966/2019/OSMRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 02.05.2019

Termín na podanie žiadostí: do 30.06.2019

Bližšie info na stránkach ÚPVII