Informačné semináre pre prijímateľov

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR pozýva prijímateľov na INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV so zameraním na konkrétnu výzvu/výzvy (nižšie uvedené).

Termíny:

  • 25.4.2019 o 10:00 hod. so zameraním na výzvu Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)
  • 14.5.2019 o 10:00 hod. so zameraním na výzvu Rozvoj sektorových zručností (OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01)
  • 16.5.2019 o 10:00 hod. so zameraním na výzvy Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02) a Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02)
  • 21.5.2019 o 10:00 hod. so zameraním na výzvy Podpora výkonu opatrení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01); Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02); Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03) a Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01)

Miesto: 3. poschodie, veľká zasadačka Implementačná agentúra MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava.

V prípade záujmu sa zaregistrujte TU v termíne do 19.4.2019. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci.

Zdroj: IA MPSVR SR