Do konca marca je možné podávať žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (ako vykonávateľovi) žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

Žiadosť v zmysle tohto oznámenia podávajú žiadatelia, ktorí podali žiadosť o vstup do Schémy štátnej pomoci. Účelom Schémy štátnej pomoci je stimulácia širšieho zapojenia zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov, do systému duálneho vzdelávania.
Miestom realizácie projektov duálneho vzdelávania sú všetky kraje Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského kraja.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovom sídle Štátneho inštitútu odborného vzdelávania http://siov.sk/oznamenie-pre-ziadatelov-ze-do-31-03-2019/.

Zdroj: MŠVVŠ SR