„Výzva pre región“ – Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017“) a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 68/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 (ďalej len „VZN v platnom znení“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

  • Program 1: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK
  • Program 2: Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF
  • Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Dátum uzávierky výzvy: I. kolo – 31.3.2019, II. kolo – 30.6.2019

Bližšie info nájdete na stránke PSK.