Aktuálne harmonogramy výziev

Na tejto stránke vás budeme informovať o aktuálnych harmonogramoch výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci jednotlivých operačných programov.


   IROP (Integrovaný regionálny operačný program)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.4, 26.06.2019)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020 (v.1, 05.11.2019)


   OP KŽP (Operačný program Kvalita životného prostredia)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.6, 10/2019)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020 (v.2, 10/2019)


   OP ĽZ (Operačný program Ľudské zdroje)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.6, 22.11.2019) – Prioritná os 1 – MŠVVaŠ SR

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.4, 30.09.2019) – Prioritné osi 2, 3, 4 – MPSVaR SR

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020 (v.1, 04.10.2019) – Prioritné osi 2, 3, 4 – MPSVaR SR

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.5, 01.10.2019) – Prioritné osi 5, 6 – MV SR

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020 (v.1, 31.10.2019) – Prioritné osi 5, 6 – MV SR


   OP VaI (Operačný program Výskum a inovácie)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.4, 30.09.2019) – MH SR

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020 (v.2, 20.12.2019) – MH SR

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.3, 24.06.2019) – VA (Výskumná agentúra)


   OP EVS (Operačný program Efektívna verejná správa)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.3, 18.12.2019)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020 (v.1, 18.12.2019)


   PRV SR (Program rozvoja vidieka SR)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2019 (v.4, 16.10.2019)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020 (v.1, 08.11.2019)


   OP RH (Operačný program Rybné hospodárstvo)

 

 

Aktualizované: 23.12.2019