Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2019

Rezort kultúry vyhlásil dotačné programy na podporu projektov v budúcom roku. V rámci programu Obnovme si svoj dom môžu záujemcovia žiadať o príspevok na obnovu kultúrnych pamiatok. Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín sa zameriava na podporu kultúrnych projektov osôb so zdravotným alebo iným druhom znevýhodnenia.

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo nový ročník svojho dotačného systému. O poskytnutie príspevku na rok 2019 je možné požiadať v programoch Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín.

Program Obnovme si svoj dom v ostatných rokoch zarezonoval pri obnove a záchrane slovenských hradov alebo kaštieľov. Žiadatelia, ktorí splnia stanovené kritériá, môžu na rok 2019 získať dotáciu na obnovu kultúrnych pamiatok, aktivity v oblasti kultúrnej politiky, edičnej činnosti aj v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Výzva cieli tiež na modernizáciu historických parkov a architektonických areálov v zlom technickom stave. Jeden  podprogram sa osobitne sústreďuje na Národný cintorín v Martine.

Rezort kultúry tiež prijíma žiadosti v programe Kultúra znevýhodnených skupín. Ten sa špecializuje na kultúrne aktivity osôb, ktoré trpia nejakým druhom zdravotného postihnutia, prípadne sa jedná o iným spôsobom znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Podpora sa člení do štyroch podprogramov.  Uspieť môžu žiadosti na podporu podujatí, vydávanie novín, časopisov alebo inej tlače. Ministerstvo bude posudzovať aj aktivity určené pre neformálne vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím.

Vyplnenú žiadosť v programe Obnovme si svoj dom je potrebné predložiť do 31. decembra 2018.

Termín uzávierky v programe Kultúra znevýhodnených skupín je najneskôr do 30. novembra 2018. Predložené projekty budú posudzovať odborné komisie, ktorých členov menuje ministerka kultúry.

Podrobné informácie o všetkých dotačných programoch nájdete na webe Ministerstva kultúry SR.

V roku 2018 podporilo Ministerstvo kultúry SR projekty v celkovej hodnote takmer 10,5 milióna eur.

Najviac finančných prostriedkov smerovalo do programu Obnovme si svoj dom. V rámci jeho agendy bolo schválených 577 žiadostí v celkovej hodnote viac než 8,5 milióna eur. K podporených projektom patria obnova hradu Modrý kameň, konzervácia a čiastočná obnova hradu Šariš alebo pokračujúca renovácia Národného cintorínu v Martine. K úspešným žiadateľom patrili aj projekty na stabilizáciu hradu Čabraď, záchranu hradov Divín alebo Muráň alebo ďalšia etapy obnovy Šášovského hradu.

Zdroj: MK SR