Zmena Programu Poľsko-Slovensko – viac projektov v pohraničí

Dňa 27. septembra 2018 Ministerstvo investícií a rozvoja, ktoré je Riadiacim orgánom Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020, zaslalo Európskej komisii žiadosť o zmenu programu. Aktualizovaný program by mal byť schválený do konca tohto roka.

Zmena programu spočíva v navýšení jeho rozpočtu o 23,6 mil. eur, ktoré pochádzajú z Nástroja európskeho susedstva. Tieto prostriedky budú určené na spolufinancovanie projektov z rezervného zoznamu najdôležitejšej osi programu, akou je „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Celý rezervný zoznam projektov schválených Monitorovacím výborom v júni 2018 je dostupný na internetovej stránke programu. Podpisovanie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre projekty z rezervného zoznamu sa začne bezodkladne po prijatí Európskou komisiou zmeneného programu.

Spolufinancovanie týchto zámerov umožní revitalizovať ďalšie objekty kultúrneho a prírodného dedičstva a ďalšie rozširovanie rekreačno-turistických trás. Partneri projektov plánujú realizovať mnohé aktivity propagujúce efekty spolufinancovaných investícií, aby sa obyvatelia pohraničia a návštevníci dozvedeli o nových turistických atrakciách. Realizácia dodatočných cezhraničných zámerov umožní zintenzívniť spoluprácu medzi obyvateľmi Podkarpatského, Malopoľského a Sliezskeho vojvodstva s Prešovským a Žilinským samosprávnym krajom, čo bude podnetom pre ďalšie iniciatívy v prospech rozvoja celého pohraničia.

Zdroj: Interreg PL-SK