Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní

Poslanci NR SR dňa 16. októbra 2018 schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá prináša zrýchlenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania. Významnou zmenou, ktorú prináša novelizácia a ktorá bude mať pozitívny dopad predovšetkým na regionálnych nákupcov v rámci samosprávy,  je revízia finančných limitov, od ktorých sa odvíja procesný postup vo verejnom obstarávaní. Novelou sa zavádza kategória zákaziek malého rozsahu (pôjde o zákazky do 5 000 Eur), na ktoré sa nebude vzťahovať regulácia zákona o verejnom obstarávaní. Novelizácia ďalej prináša úpravu finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou. Novela umožní nakupovať v tomto najjednoduchšom režime verejného obstarávania v prípade tovarov a služieb do 70 000 Eur,  v prípade potravín pre školy, zariadenia pre seniorov,  domovy sociálnych služieb, účelové zariadenia vysokých škôl až do výšky 221 000 Eur  a v prípade stavebných prác do 180 000 Eur.

Novelizácia ďalej významným spôsobom prispeje k zrýchleniu a odbyrokratizovaniu procesu verejného obstarávania. V rámci novelizácie dochádza k zrušeniu dvojobálkového konceptu predkladania ponúk, ktorý je v praxi verejného obstarávania kritizovaný ako inštitút, ktorý komplikuje a zbytočne predlžuje proces verejného obstarávania nielen pre verejných obstarávateľov, ale aj pre uchádzačov. Novela ďalej za účelom zrýchlenia procesu verejného obstarávania vylepšuje reverzný postup verejného obstarávania upravený v súčasne platnom a účinnom zákone, keď umožňuje nielen hodnotenie splnenia podmienok účasti, ale aj požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý dal najlepší návrh na plnenie hodnotiaceho kritéria (napr. uchádzač s najnižšou cenou), čím sa získava časová úspora, nakoľko nie je potrebné hodnotiť ponuky aj u ostatných uchádzačov. Pri podlimitných postupoch verejného obstarávania novela umožňuje uchádzačom na účely nahradenia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti predkladať namiesto jednotného európskeho dokumentu (ide o značne zložitý formulár) jednoduché čestné vyhlásenie. Ďalšie opatrenia, ktoré prináša novelizácia za účelom  zrýchlenia postupov verejného obstarávania je napríklad skrátenie lehôt na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitných zákaziek, zrušenie 16-dňovej odkladnej lehoty na uzavretie zmluvy pri nákupoch v rámci dynamického nákupného systému a pri rámcovej dohode uzavretej s viacerými uchádzačmi.

Významným míľnikom vo verejnom obstarávaní bude jeho povinná elektronizácia. Od 19. októbra 2018 bude potrebné zadávať všetky nadlimitné a podlimitné zákazky elektronicky. Komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejnými obstarávateľmi a uchádzačmi, až na zákonom stanovené výnimky, bude teda prebiehať výlučne elektronicky.

Zdroj: ÚVO