Pôdohospodárska platobná agentúra racionalizuje sieť regionálnych pracovísk

PPA k 1.9.2018 racionalizuje sieť regionálnych pracovísk a ruší regionálne pracoviská v Trebišove, Lučenci a Komárne. Cieľom opatrenia je znižovanie administratívnej záťaže v oblasti priamych podpôr a kontroly na mieste a zvýšenie efektívnosti využívania verejných zdrojov.

Zamestnanci spolu s agendou zrušených pracovísk budú začlenení do existujúcich regionálnych pracovísk. Počet regionálnych pracovísk PPA sa tak zníži zo súčasných 17 na 14.

Rozhodnutie PPA umožňuje v rámci regionálnych pracovísk celoplošné pokrytie agendy priamych podpôr. Agenda projektových podpôr bude pokrytá len regionálnym pracoviskom Nitra a ústredím v Bratislave tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom období.

Racionalizačným opatrením sa zefektívni činnosť jednotlivých pracovísk pri minimálnom preskupení a znížení počtu pracovných miest, umožní lepšia zastupiteľnosť zamestnancov a plánovanie integrovaných kontrol na mieste za súčasného zníženia rizika podvodov preskupením kontrolnej činnosti. Riešenie zároveň zohľadňuje v maximálnej možnej miere aj krajskú príslušnosť jednotlivých regionálnych pracovísk.

Všetky zrušené RP PPA sú vzdialené do 40 km od najbližšieho iného RP PPA, takže naďalej budú dobre dostupné pre žiadateľov. Pokiaľ žiadateľ nie je schopný, prípadne nemá možnosti riešiť podania osobne z dôvodu vzdialenosti a dostupnosti príslušného regionálneho pracoviska, môže využiť alternatívne spôsoby komunikácie, napr. poštou alebo elektronicky za použitia zaručeného elektronického podpisu. Žiadateľov, ktorých sa uvedená zmena týka bude PPA osobitne kontaktovať.

Zdroj a ďalšie info: PPA