IA MPSVR SR vyhlásila výzvu s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Výzva je vyhlásená od 29.06.2018.

Cieľom výzvy je podpora dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí.

 Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

  • Termín uzavretia 1. kola: 31.08.2018
  • Termín uzavretia 2. kola: 26.10.2018
  • Termín uzavretia 3. kola: 14.12.2018

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom uzavretia 1. kola, teda 17.08.2018.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov Európskej únie je 34 050 000 EUR, z toho 32 300 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 1 750 000 EUR.

Minimálna výška príspevku: 5 000 €. Maximálna výška príspevku: 500 000 €.

V rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP uplatňuje Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 1/2018 pri všetkých oprávnených žiadateľoch/ prijímateľoch.

Úplné znenie vyhlásenej výzvy je dostupné na webovom sídle IA MPSVR SR tu: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.2.101

Zdroj: OP ĽZ