V boji so suchom má pomôcť aj nová informačná kampaň

Na Slovensku sa čoraz častejšie stretávame s extrémnymi prejavmi počasia, akými sú dlhé bezzrážkové obdobia s vysokými teplotami vzduchu, silné búrky či prívalové dažde.

Jedným z negatívnych dôsledkov zmeny klímy je aj sucho a nedostatok vody v krajine, čo viedlo k potrebe vypracovať účinnú stratégiu adaptácie prostredia na klimatické zmeny. Prevencia a zmiernenie dôsledkov sucha či nedostatku vody sú hlavným cieľom Akčného plánu H2ODNOTA JE VODA, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

Okrem toho, envirorezort v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  spúšťa aj informačnú kampaň s názvom „Proti suchu“. Zameraná je na informovanie verejnosti o rizikách a dopadoch klimatických zmien, o možnostiach ich predchádzaniu a o zmiernení ich negatívnych vplyvov. Dôležitú úlohu v boji proti suchu však zohrávajú samosprávy miest a obcí. Práve im, ako aj ďalším oprávneným subjektom, je určená  výzva č. 40, ktorá sa týka vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Výzvu vyhlásilo MŽP SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a žiadatelia už teraz môžu predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP).

Súčasťou informačnej kampane je tiež nová webová stránka www.protisuchu.sk, kde sú uvedené príklady vodozádržných opatrení (zelené strechy, povrchové a podzemné nádrže, zberné jazierka, dažďové záhrady a.i.), pomocou ktorých je možné predísť vysychaniu pôd a vodných zdrojov, ako aj všetky potrebné informácie pre žiadateľov o NFP.

Zdroj: SAŽP