Verejné konzultácie o integrácii dlhodobo nezamestnaných na trh práce

Riešenie dlhodobej nezamestnanosti (trvajúca viac ako 12 mesiacov) je kľúčovou politickou prioritou stratégie Európskej Komisie v oblasti zamestnanosti a rastu. Dňa 15. februára 2016 Rada prijala odporúčanie na jej riešenie. Dva roky od jeho prijatia sa uskutočňuje hodnotenie opatrení prijatých členskými štátmi a Komisiou na vykonávanie odporúčania.

Verejné názory vyjadrené v tejto konzultácii sa budú významne podieľať na tomto hodnotení.

Komisia zosumarizuje odpovede po skončení obdobia konzultácií do správy, ktorá bude oficiálne zverejnená. Vaše odpovede budú významným príspevkom pri hodnotení odporúčania Rady z roku 2016.

Cieľovou skupinou konzultácií sú všetci občania, organizácie a verejné orgány, ktorých pripomienky sú pre túto konzultáciu vítané. Konzultácia sa predovšetkým zameriava na zhromažďovanie názorov od jednotlivých občanov v rámci ich osobných alebo odborných schopností, organizácií občianskej spoločnosti angažujúcich sa v oblasti dlhodobej nezamestnanosti, ako aj poskytovateľov zamestnania a sociálnych služieb, zamestnávateľov a verejných orgánov na vnútroštátnej aj miestnej úrovni.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory na opatrenia navrhnuté v odporúčaní Rady o integrácii dlhodobo nezamestnaných na trh práce (2016/C 67/01) a postrehy o ich implementácii, ako aj na objasnenie budúcich možných opatrení na podporu dlhodobo nezamestnaných.

Bližšie info a odkaz na dotazník nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: ludskezdroje.gov.sk