MZ SR systematicky pracuje na zlepšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch

​Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Projekt bude financovaný z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí aj v miestach, kde bolo doteraz náročnejšie získať lekárov a pacienti tak museli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo 9.4.2018 výzvu na predkladanie projektových zámerov.

Hlavný prínos centra integrovanej starostlivosti v regióne bude sprístupnenie komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb.

„Výsledkom vytvorenia centra integrovanej starostlivosti bude zvýšenie počtu lekárov primárneho kontaktu ako aj špecialistov v danom mieste a teda sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí, zefektívni sa aj manažment pacienta,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Koncept centier je pripravený tak, aby bola zabezpečená integrovaná dostupná a efektívna zdravotná starostlivosť. „Na mieste bude dostupný minimálne jeden všeobecný lekár ako aj špecialisti so zameraním podľa potrieb regiónu,“ vysvetľuje šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.

Rezort  vníma potreby regiónov komplexne, a preto v centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti bude možné vytvoriť ambulantnou formou aj priestor pre poskytovanie sociálnych služieb.

Zverejnená výzva

Ministerstvo zdravotníctva dňa 9.4.2018 zverejnilo výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorej cieľom je modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Oprávnenými žiadateľmi o eurofondy môžu byť obce alebo VÚC v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Výber uchádzačov bude nasledovný:

Pre realizáciu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje dvojkolový proces výberu s cieľom prvotnej identifikácie projektu a posúdenia jeho potenciálu rozvoja na realizačnú úroveň, čomu zodpovedá aj definovaný minimálny rozsah podmienok  v súvislosti s predkladaním projektového zámeru. Projektovým zámerom sa preukazuje záujem samosprávy a poskytovateľov služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti o partnerstvo a súlad s hlavnými podmienkami fungovania centra. Zámerom dvojkolového procesu výberu je aj minimalizovanie administratívnej náročnosti, personálnych ale aj finančných výdavkov  spojených s vypracovaním náročnej projektovej a technickej dokumentácie.

Objem finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na vyhlásenú výzvu predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je 700 tis. eur. Finančná spoluúčasť prijímateľov na realizácii projektov predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Projektové zámery je možné predkladať do 8. júna 2018, kedy bude výzva uzavretá. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán.

Zdroj: MZ SR