Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur

Aj tento rok podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Zriaďovatelia škôl sa môžu uchádzať o finančný príspevok z celkovej sumy 9 miliónov eur určenej na tento účel.

Cieľom výzvy je pokračovať v zlepšovaní stavu telocviční a vo zvyšovaní ich počtu. Formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične ministerstvo naďalej podporuje rozvoj žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovyNapriek tomu, že budovy patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo dlhodobo aktívne pristupuje k zlepšovaniu ich stavu.

Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jednu školu je 150 000 eur. Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, vyššie územné celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018 do 14.00 h. Hodnotiaca komisia posúdi projekty škôl a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov. O výsledkoch bude ministerstvo informovať na svojom webovom sídle.

Zdroj: MŠVVaŠ SR