Informácia o čerpaní fondov EÚ k 28.2.2018

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 933,06 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 28.02.2018 schválené prostriedky vo výške 1 441,45 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 10,35%.

K 31.12.2018 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 363,80 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 28.02.2018 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 780,57 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2018 je k 28.02.2018 splnený pre 2 operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra a Program spolupráce INTERACT III.

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 28.02.2018 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 28.02.2018 v prílohe č. 2.

Dokumenty nájdete na stránke MF SR.