NP „Šanca pre mladých“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podpora vytvorenia pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí

Rozpočet na hlavnú aktivitu:  48 170 448,13 Eur

Oprávnenou cieľovou skupinou sú mladí UoZ – NEET, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in employment, education or training) vo veku do 29 rokov (t.j. 29 rokov mínus jeden deň), ktorí sú bezprostredne pred vstupom do projektu v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, t.z. že sú znevýhodnení UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti.

Finančné príspevky na podporu vytvorenia pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaného MUoZ úrad poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru MUoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na plný/polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 3 mesiace.

Povinná doba trvania pracovného miesta je najmenej 3 mesiace, pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne najmenej počas 3 mesiacov a najviac počas 9 mesiacov, v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávateľa povinný podporované pracovné miesto udržať.

Vzhľadom na oprávnenú cieľovú skupinu, NEET vo veku do 29 rokov vedení v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, zamestnávateľ môže v prípade potreby zabezpečiť pracovný tútoring, za účelom aktívnej podpory a pomoci pri vykonávaní pracovných činností a adaptácie prijatého zamestnanca na pracovnom mieste, na ktorého je možné zamestnávateľovi poskytovať finančný príspevok. Úrady v rámci svojej pôsobnosti sú povinné spolu so zamestnávateľmi uskutočňovať pracovné stretnutia s pracovnými tútormi. Zamestnávateľ určí, pod vedením ktorej fyzickej osoby (pracovný tútor) bude prijatý zamestnanec vykonávať pracovné činnosti na podporovanom pracovnom mieste. Pracovný tútor by sa mal stať vzorom lojálneho kolegu, učiteľa, ktorý by mal pomáhať prekonať novoprijatému zamestnancovi prekážky v práci.

Oprávnenými žiadateľmi sú zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení.

Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce prijatého zamestnanca na podporované pracovné miesto na úhradu 95 % celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnanca/mesiac, najviac však vo výške 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce (ďalej len „MCCP“) v SR, t.j. na rok 2017 v sume maximálne 705,73 € / mesiac.

Finančný príspevok na pracovného tútora – finančný príspevok k mesačnej hrubej mzde pracovného tútora, ktorý zabezpečí prijatému zamestnancovi z oprávnenej cieľovej skupiny aktívnu pomoc a podporu pri vykonávaní pracovných činností, vo výške najviac 25 % z MCCP, maximálne do sumy 147,02 € / mesiac. Finančný príspevok na pracovného tútora sa poskytuje najviac počas 3 mesiacov, pričom v rámci projektu môže 1 pracovný tútor zabezpečovať tútoring pre 1 – 3 zamestnancov.

Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom zamestnávania ako napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie vo výške 7 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve SR za I. – III. štvrťrok 2016, t.j. na rok 2017 v sume maximálne 83,84 €. Finančný príspevok sa poskytuje jednorazovo na 1 vytvorené pracovné miesto (vrátane preobsadenia) a výška sa nekráti.

V rámci tejto výzvy sa uplatňujú Schémy pomoci de minimis (DM) č. 16/2014 a č. 7/2015 v platnom znení, ako aj Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím SA.40975 (2015/X) v platnom znení.

Bližšie info na stránke www.upsvar.sk