Oznámenie o zmene strategického dokumentu „IROP 2014–2020, verzia 3.0″

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnilo na svojom webovom sídle www.mpsr.sk zmenu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014–2020, verzia 3.0“. Zmena je prístupná aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014–2020, verzia 3.0“ je možné písomne doručiť do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 19.07.2017).

Bližšie info na MPaRV SR.