Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu

Náš rezort má vo svojej kompetencii okrem poľnohospodárstva aj rozvoj vidieka a toto poslanie napĺňame aj touto novou výzvou,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Naším cieľom je zvýšiť podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou, odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.“

„Táto výzva je zaradená do programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Má prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí,“ vysvetlil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja ministerstva pôdohospodárstva. Ide o výzvu v rámci prioritnej osi 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. „Investičnou prioritou je investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky Európskej únie v oblasti životného prostredia.“

K dispozícii je 55 miliónov eur pre všetky kraje okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi oprávnené aktivity sú zaradené rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach, budovanie verejných vodovodov, budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd, rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd, intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov a budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd.

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov, verejných kanalizácií a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Minimálna ani maximálna výška príspevku nie sú stanovené.

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov na to vyčlenených. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola je 26.9.2017 a druhého kola 22.12.2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Zdroj: MPaRV SR