Category «Médiá o nás»

Stratégia rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník sa dočkala verejnej prezentácie

CPRROS predstavilo významnú úlohu Akčného plánu Jednou z úloh Akčného plánu rozvoja okresu Svidník na roky 2016 – 2020 bolo vypracovanie Stratégie rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník. Túto úlohu sa podarilo zvládnuť v roku 2018. Jej verejné predstavenie zorganizovalo formou workshopu Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 18. júna 2019 v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku.

Okres Svidník očakáva v roku 2017 prvú podporu v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Svidník

Dňa 24.4.2017 bola tajomníkom Rady pre okres Svidník PaedDr. Jozefom Baslárom zvolaná pracovná schôdza členov Rady pre rozvoj okresu Svidník (ďalej Rada), ktorej cieľom bolo schváliť návrh prioritných projektov a návrh rozdelenia regionálneho príspevku pre subjekty okresu Svidník na rok 2017, ktorý následne predkladá prostredníctvom odboru podpory regionálneho rozvoja sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky …

Návrat ku koreňom – objavujme históriu, zručných ľudí, nadšencov a inovátorov

Centrum regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. má ambíciu na základe histórie a tradícií územia napomôcť oživeniu kultúrnych aktivít a ľudových zvykov v regióne pod Duklou. Jednou z ciest je propagácia práce šikovných ľudí, ktorí svoj čas, um a talent venujú často dávno zabudnutým remeslám, službám či produktom. To, čo bolo súčasťou každodenného života našich predkov, sa vytráca a nové generácie často …

CPRROS, n.o. iniciovalo stretnutie podnikateľských subjektov v CR

Dňa 13.03.2017 sa v zasadačke Okresného úradu vo Svidníku konalo prvé pracovné stretnutie podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Pozvanie prijalo dvanásť subjektov z vyše 25 pozvaných. Hlavnou témou prvého pracovného stretnutia, ktoré iniciovalo Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o., boli možnosti, spôsoby a kroky, ktoré napomôžu skvalitneniu poskytovania služieb v cestovnom ruchu v okrese Svidník. Predstavitelia jednotlivých spoločností …

Regionálna pomoc v okrese Svidník nadobúda reálne kontúry

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník (CPRROS, n.o.) začalo vo februári plniť úlohy Akčného plánu Vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom zasadnutí v auguste 2016 schválila Akčný plán (AP) rozvoja okresu Svidník na roky 2016 – 2020. Základné oblasti rozvoja Akčného plánu sú definované tak, aby sa garantovala obsahová a časová koordinovanosť jednotlivých opatrení a úloh …

Rozvoj okresu Svidník v roku 2017

Akčný plán rozvoja okresu Svidník bol schválený na základe východísk platných k obdobiu jeho tvorby a schvaľovania v auguste 2016. Jeho hlavným cieľom je podporiť, s ohľadom na miestne špecifiká a potenciál, tvorbu pracovných miest a zvýšiť kvalitu života na území okresu. Jednou z foriem takejto podpory je regionálny príspevok, ktorý pre okres Svidník predstavuje sumu 3 060 tis. EUR. Jeho rozdelenie …

Workshop o štátnej investičnej pomoci

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník začína svoju činnosť V súvislosti so zahájením činnosti Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník sa v malej zasadačke Domu kultúry konal dňa 31. januára 2017 workshop zameraný na podmienky štátnej investičnej pomoci. Samotný workshop otvoril prednosta Okresného úradu vo Svidníku Ing. Jozef Baslár, ktorý predstavil riaditeľku Centra Ing. Vieru Dujakovičovú a zástupcu agentúry SARIO …