Category «Pozvánky»

Informačný seminár k III. výzve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko – mikroprojekty, os 3

Prešovský samosprávny kraj Vás srdečne pozýva na Informačný seminár k III. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná osi 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania, ktorý sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 10:00 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2).