Category «Verejné obstarávanie»

Verejné obstarávania by mali realizovať prostredníctvom odborných garantov

Základným pilierom návrhu zásadnej novely verejného obstarávania z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je profesionalizácia v tejto oblasti. Vychádza z pôvodného zámeru, ktorý úrad vypracoval ešte v roku 2018. „Pôvodný legislatívny zámer, ktorý schválila vláda, počítal s dvomi základnými modelmi profesionalizácie, a to s konceptom stavovskej organizácie, teda Komory verejného obstarávania, a s konceptom odborných garantov pod záštitou Úradu pre verejné obstarávanie,“ povedal v novom podcaste odborník úradu …

Konsolidované znenie k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil konsolidované znenie zákona o verejnom obstarávaní, v rámci ktorého je zapracovaný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Tento návrh novely z dielne úradu zavádza opatrenia na zrýchlenie verejných nákupov a posilnenie transparentnosti, vypracováva profesionalizáciu verejného obstarávania a buduje nezávislosť úradu. Zároveň však pravidlá novely zavádzajú opatrenia v súvislosti s bojom proti nekalým praktikám vo verejnom obstarávaní, aby …

Obstarávanie stavebných prác – podcast a infografika

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa pri svojej metodickej a rozhodovacej činnosti častokrát stretáva s problematikou obstarania stavebných prác. Aj dnes napr. v spoločnosti rezonuje otázka výstavby nájomných bytov. Ak sa výstavba alebo rekonštrukcia stavieb financuje z verejných zdrojov, je potrebné dodržiavať zákonné pravidlá. Aj preto pripravilo ÚVO pre verejných obstarávateľov novú infografiku Možnosti obstarania stavebných …

Spustenie webovej stránky projektu „Zodpovedné verené obstarávanie“

Od marca tohto roku prebieha projekt „Zodpovedné verejné obstarávanie“, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Grantov EHP a Nórska. Medzi jeho hlavné ciele spadá zvýšenie povedomia verejných obstarávateľov a obstarávateľov o správnej aplikácii tzv. MEAT kritérií, teda kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré zohľadňujú princíp hodnoty za peniaze, a taktiež apelovanie na využívanie …

OP Efektívna verejná správa podporí zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Dňa 3. 9. 2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) k národnému projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“. Ambíciou národného projektu je docieliť zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov ako aj zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania. Úrad identifikoval viaceré oblasti, ktoré si následne určil ako prioritné …

Pracoviská ÚVO v regiónoch majú podporiť nakupovanie za verejné zdroje

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v regiónoch by mali podporiť nakupovanie za verejné zdroje. Od začiatku roka sa otvorili tri, najbližšie by malo takéto pracovisko vzniknúť v Trnave. Uviedol to v pondelok predseda úradu Miroslav Hlivák po stretnutí s predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozefom Viskupičom.

Ako na Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vypracoval metodicko-vzdelávací materiál k Spoločensky zodpovednému verejnému obstarávaniu, v ktorom nájdete príklady a postupy, ako môžete aj prostredníctvom inštitútu verejného obstarávania výrazne prispieť k napĺňaniu ušľachtilých spoločenských cieľov a byť tak zároveň aj príkladom pre iné organizácie, resp. širokú verejnosť, v spôsobe využívania verejných financií. „Spoločensky zodpovedne nakupovať za verejné peniaze znamená, že podporujeme ochranu životného prostredia …

Metodika zadávania zákaziek

Inštitút verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejnosť 4. verziu komplexného metodického materiálu „Metodika zadávania zákaziek“. Tento materiál a jeho aktualizované znenie v sebe odráža aktuálny právny stav a obsahuje príklady vychádzajúce z poznatkov úradu v rámci jeho dohľadovej a metodickej činnosti vo forme odkazov na konkrétne rozhodnutia, metodické usmernenia a iné výstupy úradu.

ÚVO: Pomáhame najzraniteľnejším – dokument pre malých a stredných podnikateľov

V súčasnej situácií je obzvlášť dôležité zamerať sa na pomoc najzraniteľnejším subjektom v národnej ekonomike, a preto sa Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) aktuálne zameral na malé a stredné podniky, konkrétnejšie na zvýšenie ich účasti na verejnom obstarávaní a tým aj na pomoc regionálnemu rozvoju.