Category «Program EÚ HORIZONT 2020»

Očakávané smerovanie programu Horizont 2020 v jeho poslednom roku

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 je so svojim rozpočtom 75 mld. EUR jedným z najväčších, ak nie najväčším programom integrujúcim podporu výskumu a inovácií na svete. Implementuje sa prostredníctvom viacročných pracovných programov, na ktoré je vyčlenená istá časť celkového rozpočtu. Na posledné tri roky fungovania programu (2018-2020) bolo alokovaných viac ako 30 mld. EUR.

Možnosti financovania prostredníctvom programu Horizont 2020

Horizont 2020 je najväčším zdrojom verejného financovania výskumu a inovácií z Európskej komisie. V rámci programu je pre obdobie 2014-2020 v pilieri Spoločenské výzvy pre druhú tematickú oblasť „Potravinová dostatočnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, výskum v oblasti morského, námorného a vnútrozemského vodného hospodárstva a bioekonómia“ rozpočet približne 3,7 mld. eur. Pomocou tejto tematickej oblasti sa …

Európska komisia zverejnila aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020

Dňa 2. júla 2019 Európska komisia zverejnila finálnu aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020. V aktualizovanom pracovnom programe sa teraz uvádzajú úplné tematické texty všetkých tém do roku 2020, ktoré sa predtým uverejňovali len ako titulky. Okrem toho boli do takmer všetkých programových častí programu Horizont 2020 pridané nové témy.

MH SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je …