Category «Podnikateľský sektor»

Úrad priemyselného vlastníctva SR výrazne prispeje k ochrane duševného vlastníctva MSP

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa pridal k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na podporu malých a stredných podnikov, cieľom ktorej je priama finančná podpora tých MSP, ktoré majú záujem ochraňovať a manažovať svoje práva DV, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť.

Pridajte sa aj Vy medzi hodnotiteľov Programu podpory NRO 2015-2020

Program podpory najmenej rozvinutých okresov v rokoch 2015 – 2020 sa v prvých dvanástich okresoch končí k dátumu 31.12.2020, a sekcia regionálneho rozvoja MIRRI vyhodnocuje jeho doterajšie dopady a skúsenosti s ním vo všetkých zapojených regiónoch. Do tohto momentu zaznamenávame už viac ako 150 vyplnených formulárov so spätnou väzbou. Tieto sú následne spracovávané a vyhodnocované zároveň …

Zber projektových zámerov od sociálno-ekonomických partnerov PSK

Vážení sociálno-ekonomickí partneri a záujemcovia o čerpanie fondov EÚ v programovacom období 2021 – 2027, v súčasnosti intenzívne prebieha príprava na čerpanie fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021 – 2027. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje základný analyticko-strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ, a to Integrovanú územnú stratégiu PSK, ako aj integrované územné stratégie strategicko-plánovacích regiónov kraja (SPR Spiš, …

Podnikatelia majú čas prihlásiť sa na EXPO Dubaj do konca decembra

Podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem reprezentovať Slovensko na budúcoročnej svetovej výstave EXPO v Dubaji, majú na registráciu už len niekoľko dní. Online formulár, ktorý je už viac ako rok zverejnený na webe rezortu hospodárstva a agentúry SARIO, je potrebné vyplniť najneskôr do 31. decembra 2020. Svetová výstava EXPO Dubaj sa bude v dôsledku pandémie konať …

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky a to od 01.03.2021 do 31.03.2021.

Úrad priemyselného vlastníctva vám pomôže získať na podporu podnikania až 1 500 eur!

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 výrazne ovplyvnila fungovanie podnikateľského sektora v celej EÚ s najväčším dopadom na malé a stredné podniky (MSP). Z tohto dôvodu Európska komisia v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR zakladajú nový fond pre MSP. Cieľom je priama finančná podpora tých MSP, …

Podmienky a povinnosti pri čerpaní investičnej pomoci na Slovensku budú miernejšie

Podmienky a povinnosti pri čerpaní investičnej pomoci sa pre pandémiu koronavírusu zmiernia. Národná rada SR schválila novelu zákona z dielne rezortu hospodárstva, ktorá prináša zmeny pri čerpaním pomoci od štátu. „Koronavírus zásadným a nepredvídateľným spôsobom ovplyvnil prijímateľov investičnej pomoci, ako aj ich schopnosť plniť ustanovenia stanovené pri schvaľovaní. V krajných prípadoch by to mohlo viesť až k …

O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do konca roka

Termín na predkladanie žiadostí na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020. Výzva bola vyhlásená 2. septembra a pôvodný termín predkladania žiadostí bol do 30. novembra. Ministerstvo hospodárstva SR ide už druhýkrát podporiť budovanie elektronabíjačiek. Vyčlenených je 650-tisíc …