Regionálny rozvoj – Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.

Category «Regionálny rozvoj»

Vláda podporila sedem investícií a vznik takmer 1 300 nových pracovných miest

Vláda schválila na návrh Ministerstva hospodárstva SR investičnú pomoc pre sedem spoločností.  Všetky sú v súlade so stratégiou znižovať regionálne rozdiely a podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou. Tieto firmy chcú na Slovensku preinvestovať vyše 125 miliónov eur, štát im poskytne pomoc predovšetkým vo forme úľavy na dani.  Štyri investície smerujú do najmenej rozvinutých okresov, kde vznikne …

Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Vďaka unikátnej spolupráci agrorezortu s Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) si budú môcť poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť.

Krajskí poslanci schválili projekty grantovej schémy

Na podporu kultúry, športu, sociálnej oblasti ide 663 tisíc eur. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 25. júna 2018 dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu i sociálnych vecí pôjde 594 400 eur. Predseda PSK Milan Majerský podporil projekty za ďalších 68 600 eur. Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, neziskové organizácie, občianske združenia z celého …

Informačné semináre sa stretli s veľkým záujmom

V dňoch 4. – 6. júna 2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky stretli v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach s celkom 66 záujemcami o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2018. Účastníkom seminárov boli poskytnuté informácie o podmienkach tohtoročnej výzvy, spôsobe vypĺňania a predkladania formulárov žiadosti a jej príloh, zodpovedaných bolo …

Iniciatíva EÚ pre zaostávajúce regióny v SR

Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa zúčastnili rokovania pracovnej skupiny k príprave iniciatívy EÚ pre zaostávajúce regióny (catching-up regions), ktorá je zameraná pre územie Prešovského samosprávneho kraja (PSK). V dňoch 17. – 18. mája 2018 v Prešove bol schválený riadiaci výbor iniciatívy a akčný plán iniciatívy pre rast a zamestnanosť PSK.

Zrušili post splnomocnenca pre podporu NRO

Vláda na svojom rokovaní dňa 9.5.2018 rozhodla o presune agendy najmenej rozvinutých okresov pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR Richarda Rašiho, ktorého ustanovila predsedom Rady pre rozvoj NRO. Zároveň schválila zrušenie postu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, ktorý zastáva Anton Marcinčin. Agenda NRO musí mať podľa premiéra jasného politického …

V nájmoch poľnohospodárskej pôdy bude väčší poriadok

V nájmoch poľnohospodárskej pôdy nastávajú od 1. mája zmeny. Agrorezort zavádza poriadok do nájomných vzťahov a obmedzuje špekulácie s prenájmom poľnohospodárskej pôdy. Malí i strední poľnohospodári a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie. Každý jeden nájomný vzťah bude musieť byť písomne deklarovaný formou nájomnej zmluvy.