Category «Regionálny rozvoj»

MZ SR systematicky pracuje na zlepšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch

​Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Projekt bude financovaný z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí aj v miestach, kde …

Výzva MH SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb (ďalej len „výzva“).

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu novej stratégie regionálneho rozvoja

V pondelok 12. marca 2018 sa o 11:30 hodine stretla v Účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave pracovná skupina pre tvorbu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 na svojom prvom rokovaní. Jej členmi sú zástupcovia jednotlivých rezortov, samosprávnych krajov, akademickej obce, záujmových združení a mimovládneho sektora.

Začína sa modernizácia mostov na cestách I. triedy, ako prvé sú na rade mosty na východe

Bratislava (26. februára 2018) – Mosty na cestách I. triedy na celom Slovensku čaká v tomto a budúcom roku rozsiahla modernizácia. Ich nevyhovujúce parametre sa zlepšia vďaka peniazom Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII).  Aktuálne sa začína s rekonštrukciou deviatich mostov na východnom Slovensku.

Catching-up Regions – šanca na zvýšenie výkonnosti a zamestnanosti regiónu

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions. Jej zmyslom je vypracovať akčný plán a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu. Zúčastnené strany svoje úsilie deklarovali aj v dokumente o spolupráci, ktorý podpísali v stredu 24. januára v Evanjelickom kolégiu v Prešove.

Ministri dopravy Poľska a SR chcú spolupracovať v oblasti dopravných investícií

Źywiec (15. januára 2018) – Podpísanie spoločného vyhlásenia v oblasti najdôležitejších dopravných investícií na slovensko-poľskom pohraničí bola  téma stretnutia ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka a poľského ministra infraštruktúry Andrzeja Adamczyka. Ministri vo vyhlásení potvrdzujú potrebu pokračovania v príprave výstavby diaľnice D3 na slovenskej strane a rýchlostnej cesty S1 v Poľsku v rámci baltsko – …

Stretnutie splnomocnenca vlády SR Ing. A. Marcinčina s vedením PSK: skúsenosti z NRO pre rozvoj PSK

(19.01.2018) Splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) Anton Marcinčin sa včera stretol s predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja. „Snahou našich stretnutí v troch samosprávnych krajoch, kde sme aktívni kvôli súčasným pätnástim najmenej rozvinutým okresom, je prezentovať naše doterajšie skúsenosti a navrhnúť koordináciu aktivít akčných plánov okresov so samosprávnymi krajmi, aj to, akým spôsobom môžu …

Úrad vlády SR diskutoval s partnermi z VÚC a odborníkmi o novej koncepcii regionálneho rozvoja

V dňoch 13. a 14.12.2017 sa v knižnici J. Bocatia v Košiciach uskutočnilo jedno z pravidelných štvrťročných pracovných stretnutí zástupcov regionálneho rozvoja na úrovni samospráv so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ktoré sú organizované pre podporu aktívnej participácie jednotlivých regiónov a odborníkov v tejto oblasti na tvorbe novej Národnej stratégie regionálneho a územného …