Category «« OP VaI»

Postupy zadávania a kontroly zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní

MH SR oznamuje žiadateľom, že prijatím novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 26.9.2018 boli spod pôsobnosti tohto zákona vyňaté zákazky zadávané osobami, ktorým verejný obstarávateľ (poskytovateľ) poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (NFP).

Revízia operačného programu Výskum a inovácie

Dňa 27.9.2018 vydala Európska komisia rozhodnutie č. C(2018) 6370, ktorým schválila zmenu OP Výskum a inovácie, verzia 4.0. Zmena OP VaI bola iniciovaná v nadväznosti na zrušenie finančného záväzku (decommitment) z r. 2014, dosiahnutý na konci r. 2017, ako aj s ohľadom na legislatívne zmeny, vývoj prostredia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku a tiež skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie …

MH SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je …