Category «« OP ĽZ»

Pripravujeme národný projekt „Rodová rovnosť na pracovisku“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 aj ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „NP Rodová rovnosť na pracovisku“ s kódom OP ĽZ NP 2019/3.2.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 25.9.2019.

Informácia o pokračovaní vybraných národných projektov

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb a zapojené subjekty, na základe veľkého záujmu o pokračovanie aktivít národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I. sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) rozhodlo v rámci operačného programu Ľudské zdroje v čo najkratšom termíne zahájiť nadväzujúce národné projekty Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni a Podpora a …

Opatrovateľská služba už aj v malých obciach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR spúšťa v poradí už štvrtý projekt na podporu opatrovateľských služieb. Tentokrát bude výlučne určený pre malé slovenské obce, ktoré majú maximálne 1000 obyvateľov. Doteraz projektové peniaze totiž čerpalo len minimum z nich.

Naďalej pomáhame budovať komunitné centrá

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), pomáha budovať a modernizovať vyše 100 Komunitných centier na celom území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Projekty sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vláda schválila zmenu Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 až 2020

Vláda v stredu 12.12.2018 schválila zmenu Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie rokov 2014 až 2020. V operačnom programe sa majú zohľadniť zmeny vo finančnom programovaní, týkajúcom sa Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. „V súlade s rozpočtom EÚ prijatým na rok 2018 sa viazané rozpočtové prostriedky určené na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých …

Výzva na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje  (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.