Category «« OP KŽP»

Ministerstvo životného prostredia podporí výmenu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Od 29. októbra 2018 sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Na sanáciu najrizikovejších envirozáťaží má ísť viac peňazí z európskych fondov

Plne využiť európske peniaze na zlepšenie kvality životného prostredia a zdravia ľudí a získať na tento účel výkonnostnú rezervu. To je hlavným dôvodom návrhu zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia z dielne ministerstva životného prostredia. V súlade s princípom partnerstva tento návrh schválil koncom mája monitorovací výbor operačného programu a dnes mu zelenú dala vláda SR. Schváliť ju musí ešte Európska komisia.

MŽP SR plánuje poskytnúť v rámci OP KŽP 600 tis. EUR na informačné programy

Od 12. júna sa môže široké spektrum žiadateľov, zahŕňajúce neziskové organizácie, nadácie, združenia fyzických osôb a združenia právnických osôb, ako aj subjekty územnej samosprávy a subjekty ústrednej správy, uchádzať o prostriedky z fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie informačných programov zameraných na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Alokácia výzvy, určenej na podporu týchto informačných programov, je 600 000 …

Na podporu zariadení využívajúcich OZE v podnikoch, verejnom sektore a v neziskových organizáciách je vyčlenených viac ako 19 miliónov €

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR je cieľom pripravovanej 41. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Na podporu inštalácie zariadení využívajúcich OZE je pre podniky, verejné inštitúcie a neziskové organizácie vyčlenených viac ako 19 miliónov €.

Zelené strechy i výmena nepriepustných povrchov. Envirorezort podporí vodozádržné opatrenia

Do výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s celkovou alokáciou 17 mil. eur sa môže zapojiť široké spektrum záujemcov vrátane subjektov tretieho sektora ako sú združenia fyzických alebo právnických osôb, občianske združenia či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. O príspevok sa môžu uchádzať aj obce, vyššie územné celky a združenia obcí.

Na sanovanie svahov pôjde z eurofondov 24 mil. EUR

Štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR môžu už od 28.12.2017 žiadať prostriedky na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov svahov. Ministerstvo životného prostredia SR pre ne vyhlásilo výzvu v celkovej výške 24 miliónov EUR. Jej účelom je zvýšiť účinnosť preventívnych opatrení na svahoch, kde existuje riziko spojené so zosuvmi.

MŽP vyhlasuje výzvu pre najmenej rozvinuté okresy so zameraním na triedený zber

Ministerstvo životného prostredia SR pokračuje v podpore najmenej rozvinutých okresov. Obce, združenia obcí, ale aj ich príspevkové organizácie môžu prekladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Samosprávy môžu na tieto účely získať prostriedky v celkovej výške spolu až 25 miliónov EUR. Rezort životného prostredia zároveň vyhlásil …