Category «« OP KŽP»

Dotazník – záujem o informačný seminár k výzve číslo 38 alebo číslo 40 OP KŽP

Vážení potenciálni žiadatelia, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka s cieľom zistenia Vášho záujmu o informačný seminár k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc), alebo k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné opatrenia v …

Zelené strechy i výmena nepriepustných povrchov. Envirorezort podporí vodozádržné opatrenia

Do výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s celkovou alokáciou 17 mil. eur sa môže zapojiť široké spektrum záujemcov vrátane subjektov tretieho sektora ako sú združenia fyzických alebo právnických osôb, občianske združenia či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. O príspevok sa môžu uchádzať aj obce, vyššie územné celky a združenia obcí.

Na sanovanie svahov pôjde z eurofondov 24 mil. EUR

Štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR môžu už od 28.12.2017 žiadať prostriedky na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov svahov. Ministerstvo životného prostredia SR pre ne vyhlásilo výzvu v celkovej výške 24 miliónov EUR. Jej účelom je zvýšiť účinnosť preventívnych opatrení na svahoch, kde existuje riziko spojené so zosuvmi.

MŽP vyhlasuje výzvu pre najmenej rozvinuté okresy so zameraním na triedený zber

Ministerstvo životného prostredia SR pokračuje v podpore najmenej rozvinutých okresov. Obce, združenia obcí, ale aj ich príspevkové organizácie môžu prekladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Samosprávy môžu na tieto účely získať prostriedky v celkovej výške spolu až 25 miliónov EUR. Rezort životného prostredia zároveň vyhlásil …

Oznam o zverejnení 30. výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 29.09.2017 bola zverejnená 30. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo …

Envirorezort podporuje projekty samospráv na zhodnocovanie bioodpadu

O kompostovacie zásobníky je enormný záujem. Žiadosti samospráv na získanie dotácie z európskych peňazí niekoľkonásobne prevýšili pôvodne alokovanú čiastku 5 miliónov eur. V rámci vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prišlo do dnešného dňa na Ministerstvo životného prostredia SR celkovo 273 žiadostí za zhruba 32 miliónov eur. Vzhľadom na enormný záujem …

OP KŽP – Plánované uzatvorenie 23. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosti o NFP“), ktoré boli predložené v rámci prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej …