Online dotazník k tvorbe Stratégie rozvoja okresu Svidník

Vážené subjekty, dovoľujeme si Vás úctivo požiadať o vyplnenie krátkeho online dotazníka k tvorbe Stratégie rozvoja okresu Svidník spracovávanej pre Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. v termíne do 21.2.2018. Dotazník na vyplnenie nájdete na odkaze: https://goo.gl/forms/H7ZCHR1WphTBXGYj1. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o šírenie správy ďalším subjektom súkromného a neziskového sektora vo Vašom okolí. Za Váš venovaný čas vopred ďakujeme. Spracovatelia …

Aktuálne harmonogramy výziev

Na tejto stránke vás budeme informovať o aktuálnych harmonogramoch výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci jednotlivých operačných programov.

Parlament schválil novelu zákona o podpore NRO

Parlament v utorok 30.01.2018 schválil novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým chce vláda venovať osobitnú pozornosť, tak pribudnú dva ďalšie – Snina a Košice – okolie, keďže schválená novela počíta so zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu. Kým predtým to bolo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti …