Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) vyhlasuje „výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“)“.

„Výzva pre región“ – Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017“) a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 68/2019, ktorým sa mení a dopĺňa …

NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 1 „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 1.1.2019 bolo zverejnené aktualizované „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ/znevýhodnených UoZ“ v rámci NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 1 „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ“,  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene …

NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 2 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 1.1.2019 bolo zverejnené aktualizované „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ“ v rámci NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 2 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“, v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. …

NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 3 „Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 8.11.2018 bolo zverejnené aktualizované „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest na samozamestnanie UoZ“ v rámci NP Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č. 3 „Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe“, v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách …

Informačný seminár k III. výzve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko – mikroprojekty, os 3

Prešovský samosprávny kraj Vás srdečne pozýva na Informačný seminár k III. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná osi 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania, ktorý sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 10:00 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2).

Od energetickej závislosti k sebestačnosti: nový projekt Priateľov Zeme-CEPA

Opis projektu: Svetová vedecká komunita v posledných rokoch stupňuje tlak na prijatie veľmi rýchlych a radikálnych opatrení na zníženie uhlíkových emisií, ktoré pochádzajú najmä zo spaľovania fosílnych zdrojov energie. Tie dlhodobo tvoria viac ako 80-percentný podiel globálneho energetického mixu. Aby sa predišlo spusteniu ďalej už človekom neovplyvniteľných spontánnych globálnych pozitívnych spätných väzieb v prírode, ktoré …

Fondy EÚ musia ukončiť živelný vývoj energetiky v regiónoch SR

Cieľom záväzkov, ktoré členské štáty OSN podpísali v decembri 2015 v Parížskej dohode, je udržať rast priemernej globálnej teploty do konca storočia oproti začiatku predindustriálnej éry čo najviac pod 2 °C. Vývoj globálnych emisií však svedčí o tom, že tento cieľ sa nepodarí dosiahnuť. Podľa výkonného riaditeľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatiha Birola emisie CO2 v roku 2017 namiesto potrebného …

R. Raši: O príspevok na internet z výzvy WiFi pre Teba požiadalo 337 obcí

O príspevok na zriadenie bezplatnej internetovej zóny z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra už požiadalo v dvoch výzvach 337 obcí. Pokiaľ by peniaze dostali všetci žiadatelia v plnej výške, zostáva z balíka desať miliónov eur ešte 60 %. Jednotliví žiadatelia môžu projekty predkladať priebežne, tretia výzva na predkladanie projektov „WiFi pre Teba“ je otvorená do 15. mája, informoval vo štvrtok …