Nový portál o sociálnom podnikaní

Nezisková organizácia EPIC spolu s tímom odborníkov z oblasti sociálneho podnikania spustila portál socialnepodnikanie.sk. Portál si kladie za ambíciu zvyšovať povedomie a informovanosť v oblasti sociálneho podnikania ako takého (nie len obecného). Chce prispievať taktiež k vzdelávaniu v tejto oblasti, prinášať inšpiráciu a príklady dobrej praxe, spájať sociálne podniky so záujemcami o ich služby a tovary. Snahou je vytvorenie …

Raši: V nových eurofondoch potrebujeme viac slobody, než navrhuje EK

„Slovensko požaduje, aby tematická flexibilita aj dohodnuté veľké zjednodušovanie eurofondov po roku 2020 boli omnoho výraznejšie oproti tomu, čo ukazujú nové legislatívne návrhy Európskej komisie,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši na konferencii v Bulharsku. Tu totiž Slovensko nebojuje iba o nové eurofondové peniaze, ktoré prídu po roku 2020, ale aj o pravidlá, poľa ktorých ich …

Informačné semináre sa stretli s veľkým záujmom

V dňoch 4. – 6. júna 2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky stretli v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach s celkom 66 záujemcami o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2018. Účastníkom seminárov boli poskytnuté informácie o podmienkach tohtoročnej výzvy, spôsobe vypĺňania a predkladania formulárov žiadosti a jej príloh, zodpovedaných bolo …

Fond na podporu kultúry národnostných menšín – Výzva č. 7/2018

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam …

Aktualizovaná Príručka pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku

Za účelom zabezpečenia súladu postupu žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku s novelizovaným zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zefektívnenia spôsobu implementácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov, vydáva sekcia regionálneho rozvoja aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku v znení Dodatku č. 2, účinnú od 1.6.2018.

Najmenej rozvinuté okresy preberá R. Raši

Najmenej rozvinuté okresy preberá Richard Raši. Vicepremiér, ktorý bude mať na rozdiel od zrušeného postu splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov aj výkonnú právomoc, dodá tejto problematike väčšiu politickú vážnosť a silu. Prvé exekutívne kroky v tejto oblasti Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) začne robiť pravdepodobne začiatkom budúceho roka, pretože prebratie …